Skip to main content

Workshop Ambtelijke Tegenspraak

Kritische advisering door ambtenaren is van groot belang voor een geloofwaardige en gezagsvolle overheid. Toch voelen veel ambtenaren in de praktijk niet de vrijheid om tegenspraak te bieden aan leidinggevenden of het politieke bestuur. De workshop Ambtelijke Tegenspraak helpt publieke professionals om op een professionele tegenspraak te kunnen leveren. De workshop biedt deelnemers waardevolle kennis en praktische vaardigheden om een cultuur van openheid en constructieve discussie te bevorderen.

Inleiding

Tegenspreken is een cruciaal onderdeel van ambtelijk vakmanschap. Tegen de achtergrond van misstanden binnen de publieke sector (zoals het Toeslagenschandaal en de afwikkeling van schade ten gevolge van de gaswinning in Groningen) is er in toenemende mate aandacht voor de rol van de ambtenaar binnen overheidsorganisaties. Meer in het bijzonder gaat het dan om de verantwoordelijkheid die een ambtenaar heeft om politiek, beleid en management tegen te spreken als dit nodig is. Hier hangt de vraag aan vast hoe ambtelijke tegengeluiden kunnen worden gehoord en serieus kunnen worden genomen.

De workshop Ambtelijke Tegenspraak laat deelnemers reflecteren op deze vragen en formuleert antwoorden. Daarnaast gaat de workshop in op de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om ambtelijke tegenspraak optimaal te kunnen benutten. Deelnemers leren binnen welke omstandigheden ambtelijke tegengeluiden kunnen worden gehoord en serieus worden genomen. Ook bespreken we de grenzen van ambtelijke tegenspraak. Op welke gebieden kan ambtelijke tegenspraak het verschil maken en waar kan dat juist niet? Publieke professionals leren dat tegenspraak kan bijdragen aan de kwaliteit van publieke dienstverlening en het vertrouwen in overheidsorgansaties.

Doelgroep en doelstelling

Doelgroep:

  • Ambtenaren werkzaam in beleid, uitvoering en toezicht (bv. ministeries, gemeenten, (rijks)uitvoeringsorganisaties, toezichthoudende organisaties, semipublieke instellingen.
  • Publieke organisaties die ambtelijke tegenspraak beter willen organiseren en faciliteren.
  • Tegenspraak is relevant en actueel voor de gehele (semi)publieke sector: ambtelijke organisaties, onderwijs, sociaal domein/zorg, politie, rechtspraak etc.).

Hoofddoel: Deelnemers leren wat ambtelijke tegenspraak inhoudt en hoe zij zelf invulling kunnen geven aan tegenspraak in de praktijk door met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden van, de voorwaarden voor en grenzen aan ambtelijke tegenspraak.

Wat levert de workshop op?

Voor deelnemers

  • Vergroten kennis over ambtelijke tegenspraak.
  • Concrete handelingsperspectieven over hoe je tegenspraak in de praktijk invulling kunt geven.

Voor publieke organisaties

  • Vergroten kennis over ambtelijke tegenspraak.
  • Concrete handvatten over de organisatie van ambtelijke tegenspraak.

Optimaal gebruikmaken van de kritische denkkracht en ervaring van publieke professionals ten bate van kwalitatieve publieke dienstverlening en vertrouwen van burgers/cliënten in de organisatie.

Kerninformatie

De workshop Ambtelijke Tegenspraak duurt een dagdeel. Hierin komen de volgende centrale vragen aan bod aan de hand van theorie en praktijkoefeningen:

• Voor publieke organisaties die ambtelijke tegenspraak beter willen organiseren en faciliteren.
• Bijeenkomst op locatie.
• 15 tot 20 deelnemers per groep
• Duur: 2,5 uur
• In de workshop komen de volgende vragen aan bod:

– Wat is ambtelijke tegenspraak?
– Waarom is tegenspraak een belangrijk onderdeel van ambtelijk vakmanschap.
– Wanneer is het noodzakelijk om tegen te spreken?
– Welke soorten tegenspraak zijn er?
– Waar liggen de grenzen van ambtelijke tegenspraak?
– Hoe pak je het ambtelijk tegenspreken in de praktijk aan?

Trainers en partners

De workshop wordt begeleid door een ervaren trainer vanuit Stichting Beroepseer. Alle trainers voor deze workshop hebben brede expertise op het gebied van tegenspraak, ambtelijk vakmanschap en bestuurlijke verhoudingen.  

Meer weten?

Wil je meer weten over de workshop Ambtelijke Tegenspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders van Stichting Beroepseer.